KAIRO – Egipat je objavio da planira da oporezuje blogere i jutjubere, zanimanja koja dosad nisu bila regulisana, što je podiglo buru na Internetu u toj arapskoj zemlji. Poreska služba ministarstva finansija pozvala je u subotu “blogere i jutjubere” da prijave svoje prihode ako su “u godinu dana zaradili 500.000 egipatskih funti i više”, ili

U Sjedinjenim Američkim Državama 400 najbogatijih porodica plaćale su porez po manjoj stopi nego prosječni porezni obveznici. U izvještaju Bijele kuće je istaknuto da su ove porodice od 2010. do 2018. godine plaćale porez po stopi od 8,2 posto. One čine 0,0002 posto od ukupnog broja poreznih obveznika u ovoj zemlji. Tokom navedenog perioda uplatile

BANJALUKA – Uvođenje evra umjesto kune u Hrvatskoj od 2023. godine ni na koji način ne bi trebalo da utiče na BiH, njen izvoz i njenu ekonomiju s obzirom na to da je konvertibilna marka fiksno vezana upravo za evro. U suštini, ekonomisti objašnjavaju da je konvertibilna marka u stvari evro s obzirom na to

SARAJEVO – Zajednički projekat EU i Vlade Njemačke “EU for biznis” raspisao je poziv za prijavu projekata za ublažavanje posljedica pandemije virusa korona mikro, malih i srednjih preduzeća u metalskom, mašinskom i drvnom sektoru u BiH, za šta je obezbijeđeno tri miliona evra grant sredstava, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH. Visina mogućih odobrenih sredstava

SARAJEVO  – Prema preliminarnom izvještaju Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, neto naplata indirektnih poreza u avgustu ove godine bila je veća za 178,7 miliona KM, odnosno za 38,2 posto u odnosu na avgust prošle godine. U osam mjeseci ove godine (januar-avgust) neto naplata indirektnih poreza bila je veća za 543 miliona KM, odnosno za

MOSKVA – U ruskom saveznom budžetu očekuju da će imati 53 miliona dolara prihoda od privatizacije u 2022. godini, a prema nacrtu budžeta za period između 2022. i 2024. godine, javlja TAS S. “Savezni budžet će inkasirati 3,923 milijardi rubalja (53 miliona dolara) od privatizacije u 2022. godini, 871,9 milijardi rubalja u 2023. godini, a

BANJALUKA – Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH je, na današnjoj telefonskoj sjednici, koja je održana putem video linka, usvojio Odluku o prvom privremenom poravnanju prema kojoj Federacija BiH treba da Republici Srpskoj doznači 11.927.411 KM. “Usvojena odluka je veoma značajna za Republiku Srpsku, jer će republički budžet realizovati više prihoda od

ZAGREB – Prosječna julska neto plata u Hrvatskoj je iznosila 7. 046 kuna, odnosno oko 938 evra. Plata za jul, kako je objavio Državni zavod za statistiku Hrvatske bila je nominalno za 1,8 odsto, a realno za dva odsto niža u odnosu na jun. Prosejčna julska bruto plata iznosila je 9. 488 kuna ili oko

NJU­JORK – Ma­ga­zin “Blo­om­berg” obja­vio je rej­ting naj­bo­ga­ti­jih po­ro­di­ca svi­je­ta. Na prvom mjes­tu na­šla se po­ro­di­ca Vol­ton s bo­gat­stvom od 238,2 mi­li­jar­de do­la­ra. Po­ro­di­ca Vol­ton po­sje­du­je su­per­mar­ke­te “Wal­mart”. Za po­slje­dnjih 12 mje­se­ci nje­no bo­gat­stvo je po­ra­slo za 12 mi­li­jar­di do­la­ra. Na dru­gom mjes­tu se na­la­zi po­ro­di­ca Mars (141,9 mi­li­jar­di do­la­ra), ko­ja proi­zvo­di kon­di­tor­ske proi­zvo­de “Mars”.

SA­RA­JE­VO – Na ni­vou mi­kro­kre­di­tnog se­kto­ra u FBiH za pe­ri­od od 1. ja­nu­ara do 30. ju­na 2021. go­di­ne is­ka­zan je po­zi­ti­van fi­nan­sij­ski re­zul­tat u izno­su 7,3 mi­li­ona KM, što je za 4,9 mi­li­ona KM vi­še u odno­su na is­ti pe­ri­od 2020. go­di­ne. Mi­kro­kre­di­tna druš­tva (MKD) is­ka­za­la su ne­to do­bit u izno­su 0,4 mi­li­ona KM, dok