SARAJEVO, BANJALUKA – Mogu li sa kreditima vezanim za euribor nastati problemi slični kao sa famoznim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima? Bankarski ombudsman FBiH prije izvjesnog vremena upozorio je na potencijalne probleme koji se mogu pojaviti sa kreditima koji imaju klauzulu promjenljivosti kamatne stope u skladu sa kretanjem referentne vrijednosti međubankarske kamatne stope Euribor.

Većina banaka u BiH u posljednje vrijeme nudi kreditne proizvoda sa nižim kamatnim stopama od onih koji su plasirani u proteklom periodu, sa dužim rokovima otplate i većim iznosima nenamjenskih kredita. Riječ je o kreditima sa inicijalno ugovorenom niskom kamatnom stopom, koja se sastoji od fiksnog dijela (marže) banke i promjenljivog dijela koji je najčešće Euribor, a koji se već odavno zbog intervencionističkih mjera ECB kreće na nivou oko nule.Budući da su očekivanja da će Euribor, nakon što je dostigao svoje donje granične vrijednosti, u nekom periodu početi rasti, mogu se dogoditi rast kamatnih stopa na kredite i povećanje rata klijenata. Nakon posljednje sesije Upravnog odbora Evropske centralne banke očekivati je da ubrizgavanje novca u obimu u kojem se to danas čini broji svoje posljednje mjesece, s obzirom da je inflacijski cilj koji je postavljen već dostignut.

Ipak, u slučaju “švajcaraca” oscilacije kursa su mnogo veće zbog njegove izražene volatilnosti i uloge sigurnog utočišta u turbulentnim vremenima, nego što je to u slučaju kretanja vrijednosti euribora.

Koliko će trebati vremena da se Euribor vrati na nivo od 2- 2,5 odsto, na kojem je prije nekolikog godina bio, a koji bi značio osjetan rast kamatnih stopa na kredite, teško je prognozirati. Budući da je ECB prvi put u eksperimentu tzv. kvantitativnog popuštanja, sva situacija oko kredita vezanih za euribor čini se neizvjesnom i nepredvidivom.

Nudeći kredite sa valutnom klauzulom i inicijalnim periodom fiksne kamatne stope, banke su spustile i cijenu kredita u Bosni i Hercegovini. Tako su, na primjer, potrošački krediti sa promjenjivom stopom od jedne do pet godina inicijalnog perioda fiksne kamatne stope svojevremeno imali prosječnu kamatu od 8,5 posto, da bi ona u maju ove godine iznosila 7,3 posto.

Potrošački krediti sa promjenjivom stopom i incijalnim periodom fiksne kamatne stope do jedne godine imaju prosječnu kamatu od 4,38 posto. Do samo prije dvije godine, prosječna kamata na ovakve kredite je iznosila 5,6 posto.

Kod stambenih kredita sa promjenjivom stopom i jednom do pet godina inicijalnog perioda fiksne kamatne stope pad je još izraženiji. Kamatne stope, koje su nekada dostizale do 8,3 posto, u međuvremenu su prepolovljene, i u maju ove godine iznosile su 4,0 posto.

I pokušaji da se postojeći krediti refinansiraju novim kreditima na duži rok i otplate nižom, ali promjenljivom kamatnom stopom, mogu biti rizični. Kako je bankarski omdusman upozorio, treba znati da se visina kamatne stope može promijeniti u toku otplate kredita, te će onda i mjesečni anuitet biti veći od inicijalno ugovorenog. Takođe, ugovaranjem dužeg roka otplate s ciljem smanjenja anuiteta povećava se iznos kamate koji se plaća banci, a ujedno je i veća mogućnost promjene (rasta) kamatne stope. (Ekonomist)