Pred Ko­mer­ci­jal­nom ban­kom AD Ba­nja­lu­ka je na­jus­pje­šni­ja go­di­na dosa­d, a pre­ma ri­ječima Bo­ška Me­ki­njića, pred­sje­dni­ka Upra­ve ban­ke, u na­re­dnom pe­ri­odu u fo­ku­su će i da­lje bi­ti sta­bil­nost i si­gur­nost, ka­ko ban­ke ta­ko i nje­nih kli­je­na­ta.

“Akti­vnost ban­ke će i u dru­goj po­lo­vi­ni go­di­ne bi­ti us­mje­re­na na po­tre­be nje­nih kli­je­na­ta, ka­ko u do­me­nu pri­vre­de, ta­ko i u do­me­nu sta­no­vniš­tva, sa da­ljim uvođenjem svih vrsta proi­zvo­da i uslu­ga ko­je nu­di mo­der­no ban­kar­stvo, po­se­bno u do­me­nu di­gi­tal­nog ban­kar­stva”, ka­zao je Me­ki­njić.

Šta je obi­lježilo prvo po­lu­go­di­šte ove go­di­ne ka­da su po­slo­vni re­zul­ta­ti u pi­ta­nju i da li ste za­do­vo­ljni os­tva­re­nim?

ME­KI­NJIĆ: Ban­ka je i u prvoj po­lo­vi­ni 2018. go­di­ne nas­ta­vi­la s po­zi­ti­vnim tren­do­vi­ma po­slo­va­nja kao i pret­ho­dne go­di­ne, ta­ko da možemo reći da smo u po­tpu­nos­ti za­do­vo­ljni os­tva­re­nim re­zul­ta­ti­ma, po­se­bno ima­jući u vi­du tre­nu­tne trži­šne uslo­ve u ko­ji­ma ban­ke po­slu­ju. U svim se­gmen­ti­ma po­slo­va­nja ban­ka je os­tva­ri­la sve po­ka­za­te­lje iznad pla­ni­ra­nih i stvo­ri­la pre­tpos­tav­ke da i ovu go­di­nu za­vrši s odličnim po­slo­vnim re­zul­ta­ti­ma. Održava­nje sta­bil­nog i si­gu­rnog po­slo­va­nja, rast kre­di­tne akti­vnos­ti i is­to­vre­me­no pri­liv de­po­zi­ta u ban­ku izu­ze­tni su po­ka­za­te­lji po­vje­re­nja kli­je­na­ta u ban­ku. Trend us­pje­šnog po­slo­va­nja u svim se­gmen­ti­ma re­zul­tat je tim­skog ra­da i principa na ko­ji­ma po­slu­je­mo, a ko­ji su je­dna­ko us­mje­re­ni na pos­ti­za­nje pla­ni­ra­nih re­zul­ta­ta, po­svećenost po­tre­ba­ma na­ših kli­je­na­ta, kon­stan­tnom una­pređenju proi­zvo­da i uslu­ga u skla­du s po­tre­ba­ma kli­je­na­ta i tren­do­vi­ma di­gi­tal­nog ban­kar­stva, ali i prin­ci­pi­ma uprav­lja­nja ri­zi­ci­ma. Iza­zo­vnu i us­pje­šnu prvu po­lo­vi­nu go­di­ne, po­red os­tva­re­nog fi­nan­sij­skog re­zul­ta­ta, je­dna­ko je obi­lježio i za­vrše­tak us­pje­šne im­ple­men­ta­ci­je pro­pi­sa i sof­tver­skih rje­še­nja u skla­du s re­gu­la­tor­nim zah­tje­vi­ma, ko­ji se odno­se na Ba­zel III stan­dard, ali i IFRS-9 stan­dard, što će do­da­tno uti­ca­ti na si­gur­nost ban­kar­skog se­kto­ra i jačanje ka­pi­tal­ne ba­ze ba­na­ka.

Ka­kva su očeki­va­nja za dru­go po­lu­go­diš­te? Da li i ko­li­ko očeku­je­te da­lji rast akti­vnos­ti do kra­ja go­di­ne?

ME­KI­NJIĆ: Pre­ma tren­do­vi­ma ko­ji su za­bi­lježeni u prvoj po­lo­vi­ni go­di­ne, očeku­je­mo da će ban­ka 2018. za­vrši­ti kao na­jus­pje­šni­ju dosa­d i to po svim se­gmen­ti­ma po­slo­va­nja, ras­tu bi­lan­sne akti­ve, ras­tu kre­di­tnog por­tfo­li­ja, ras­tu de­po­zi­ta, po­se­bno šte­dnje sta­no­vniš­tva, nis­koj sto­pi ri­zičnih kre­di­ta i os­tva­re­noj do­bi­ti. Uz sve na­ve­de­no, značaj­no je is­taći da će i u na­re­dnom pe­ri­odu u fo­ku­su po­slo­va­nja ban­ke i da­lje bi­ti sta­bil­nost i si­gur­nost, ka­ko ban­ke ta­ko i nje­nih kli­je­na­ta. Akti­vnost ban­ke će i u dru­goj po­lo­vi­ni go­di­ne bi­ti us­mje­re­na na po­tre­be nje­nih kli­je­na­ta, ka­ko u do­me­nu pri­vre­de, ta­ko i u do­me­nu sta­no­vniš­tva, s da­ljim uvođenjem svih vrsta proi­zvo­da i uslu­ga ko­je nu­di mo­der­no ban­kar­stvo, po­se­bno u do­me­nu di­gi­tal­nog ban­kar­stva.

Da li ste za­do­vo­ljni kva­li­te­tom kre­di­tnog por­tfo­li­ja Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke, po­se­bno s aspe­kta udje­la lo­ših kre­di­ta (NPL) u va­šoj ban­ci?

ME­KI­NJIĆ: Kva­li­tet kre­di­tnog por­tfo­lija na­še ban­ke mje­ren po­ka­za­te­ljem NPL-a tre­nu­tno je ispod pro­sje­ka na­ve­de­nog po­ka­za­te­lja na ni­vou ban­kar­skog se­kto­ra Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i kon­stan­tno se po­bolj­ša­va, što uka­zu­je na sta­bil­nost i du­go­ročnu vi­zi­ju po­slo­va­nja Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke a.d. Ba­njalu­ka. Po­red ras­ta po­slo­vne akti­vnos­ti i po­slje­dično ras­ta pro­fi­ta, ko­ji su obi­lježili prvu po­lo­vi­nu te­kuće go­di­ne, in­ten­zi­vnu akti­vnost ban­ka je spro­vo­di­la i u se­gmen­tu na­pla­te dos­pje­lih i ri­zičnih po­traživa­nja, što je za re­zul­tat ima­lo značaj­no po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta kre­di­tnog por­tfo­lija, ali i poboljšanje po­kri­ve­nos­ti ri­zičnih kre­di­ta od­go­va­ra­jućim is­prav­ka­ma vri­je­dnos­ti. Stra­te­ška opre­di­je­lje­nost ban­ke, us­mje­re­na na si­gur­no i sta­bil­no po­slo­va­nje, ra­ci­onal­nu po­li­ti­ku pri­li­kom se­le­kci­je i odo­bra­va­nja kre­di­tnih zah­tje­va, za­sno­va­nu na pro­cje­ni kre­di­tne spo­so­bnos­ti kli­je­na­ta i ocje­ni ri­zičnos­ti pla­sma­na te uspos­tav­ljen od­go­va­ra­jući me­ha­ni­zam pre­uzi­ma­nja i uprav­lja­nja ri­zi­ci­ma, obez­bjeđuju pre­di­spo­zi­ci­je kva­li­te­tnog kre­di­tnog por­tfo­li­ja ban­ke i u na­re­dnom pe­ri­odu.

Nas­tav­lje­no je ši­re­nje po­slo­vne mreže ban­ke. Gdje su otvo­re­ne no­ve po­slo­vni­ce i ka­kvi su vam da­lji pla­no­vi po tom pi­ta­nju?

ME­KI­NJIĆ: Ima­jući u vi­du ras­tući trend po­slo­va­nja i zah­tje­ve svo­jih kli­je­na­ta, Ko­mer­ci­jal­na ban­ka a.d. Ba­njalu­ka je u 2018. go­di­ni otvo­ri­la dvi­je no­ve po­slo­vni­ce. Uvažava­jući činje­ni­cu da je Ba­njalu­ka pre­po­zna­tljiv cen­tar u re­gi­onal­nom okruženju, Ko­mer­ci­jal­na ban­ka je otvo­ri­la još je­dnu po­slo­vni­cu na adre­si Kra­lja Pe­tra I Ka­rađorđevića broj 109, kod Na­ro­dnog po­zo­ri­šta Re­pu­bli­ke Srpske, a ta­kođe je otvo­re­na i no­va po­slo­vni­ca u Ši­po­vu, ko­ja se na­la­zi u sas­ta­vu Admi­nis­tra­ti­vnog cen­tra op­šti­ne Ši­po­vo, čime su proi­zvo­di i uslu­ge ban­ke sa­da još bliži kli­jen­ti­ma i građani­ma Ši­po­va i oko­li­ne. Otva­ra­njem ovih po­slo­vni­ca, Ko­mer­ci­jal­na ban­ka a.d. Ba­njalu­ka ima tre­nu­tno 18 po­slo­vnih je­di­ni­ca na po­dručju Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Osim ovo­ga, značaj­no je da is­ta­kne­mo da je iz­vrše­no pre­se­lje­nje po­slo­vnih je­di­ni­ca u Tre­bi­nju i Sa­ra­je­vu na no­ve i za kli­jen­te pris­tu­pačni­je lo­ka­ci­je, a sve po­slo­vni­ce su opre­mlje­ne u skla­du s naj­no­vi­jim stan­dar­di­ma ban­kar­skog po­slo­va­nja. Ta­kođe, za­do­volj­stvo nam je is­taći da smo po­kre­nu­li pro­ces mo­der­ni­za­ci­je i ši­re­nja pos­to­jeće mreže ban­ko­ma­ta i POS ter­mi­na­la. Na ovaj način una­pređuje­mo svo­je di­gi­tal­ne ser­vi­se, po­većava­mo si­gur­nost ban­ke i nje­nih kli­je­na­ta, pri­bližava­mo na­še uslu­ge kli­jen­ti­ma te skraćuje­mo nji­ho­vo vri­je­me za obav­lja­nje tran­sa­kci­ja. U skla­du s pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom, do kra­ja go­di­ne ove go­di­ne pla­ni­ra­no je do­da­tno ši­re­nje ban­ke, tj. otva­ra­nje no­vih po­slo­vnih je­di­ni­ca na atra­kti­vnim lo­ka­ci­ja­ma u Ba­njalu­ci i na po­dručju Her­ce­go­vi­ne.

Ka­da su no­vi proi­zvo­di u pi­ta­nju, šta možete po­nu­di­ti no­vim i pos­to­jećim kli­jen­ti­ma?

ME­KI­NJIĆ: Ko­mer­ci­jal­na ban­ka a.d. Ba­njalu­ka u kon­ti­nu­ite­tu una­pređuje svo­je pos­to­jeće proi­zvo­de i pri­la­gođava ih po­tre­ba­ma kli­je­na­ta, a is­to­vre­me­no ra­di na uvođenju no­vih proi­zvo­da, ko­ji su u skla­du sa stan­dar­di­ma mo­der­nog ban­kar­stva. Kao ban­ka ko­ja je re­gi­onal­no pre­po­zna­tlji­va po šte­dnji građana, ovom pri­li­kom bismo po­se­bno iz­dvo­ji­li no­ve proi­zvo­de ko­ji se odno­se na šte­dnju građana, ali i de­po­zi­te pri­vre­de, ko­ji kon­stan­tno bi­lježe tren­do­ve ras­ta. Od­go­va­ra­jući na zah­tje­ve i po­tre­be kli­je­na­ta, u 2018. go­di­ni smo kre­ira­li no­ve ti­po­ve šte­dnje, ko­ji uz sti­mu­la­ti­vne ka­ma­tne sto­pe omo­gućava­ju i po­tpu­nu si­gur­nost sred­sta­va i nji­ho­vu dos­tu­pnost u sva­kom mo­men­tu, a ri­ječ je o “slo­bo­dnoj šte­dnji” i “cvrčak slo­bo­dnoj šte­dnji”.

“Slo­bo­dna šte­dnja” je ide­al­na za sve ko­ji žele da pre­ma vlas­ti­tim fi­nan­sij­skim mo­gućnos­ti­ma vrše neo­gra­ničen broj upla­ta i is­pla­ta s računa u to­ku tra­ja­nja oročenja, bez oba­ve­ze ugo­va­ra­nja no­vog oročenja. Na taj način os­tva­ru­ju do­da­tni pri­hod, a sred­stva su is­to­vre­me­no uvi­jek na ra­spo­la­ga­nju kli­jen­ti­ma. “Cvrčak slo­bo­dna šte­dnja” na­mi­je­nje­na je naj­mlađoj po­pu­la­ci­ji uzras­ta do 18 go­di­na, a omo­gućava neo­gra­ničen broj upla­ta i is­pla­ta u skla­du s fi­nan­sij­skim mo­gućnos­ti­ma za­kon­skih zas­tu­pni­ka. Šte­dni račun otva­ra­ju za­kon­ski zas­tu­pni­ci (ro­di­te­lji ili sta­ra­te­lji) na osno­vu ro­dnog lis­ta dje­te­ta. U sklo­pu pro­mo­ci­je “cvrčak slo­bo­dne šte­dnje” pred­sta­vni­ci ban­ke će obići po­ro­di­li­šta u svim gra­do­vi­ma u ko­ji­ma ban­ka ima svo­je po­slo­vne je­di­ni­ce i uručiti šte­dne knjižice s određenim de­po­zi­tom maj­ka­ma prvo­rođenih be­ba. Cilj ove akci­je je izražava­nje za­hval­nos­ti na po­vje­re­nju ko­je kli­jen­ti uka­zu­ju Ko­mer­ci­jal­noj ban­ci a.d. Ba­njalu­ka. Ta­kođe, ovim van­ka želi da upo­tpu­ni ra­dost ro­di­te­lja, kao i da pruži svo­je­vrsnu po­dršku na­šoj za­je­dničkoj bu­dućnos­ti. Inače, “cvrčak slo­bo­dna šte­dnja” je na­mi­je­nje­na naj­mlađim šte­di­ša­ma, s ci­ljem da ih od naj­ra­ni­jeg uzras­ta uči o ko­ris­ti­ma ko­je do­no­si od­go­vo­ran odnos pre­ma nov­cu i šte­dnji.

Da li i na čemu je Ko­mer­ci­jal­na ban­ka a.d. Ba­nja­lu­ka za­sni­va­la svo­je druš­tve­no od­go­vor­no po­slo­va­nje u pret­ho­dnih šest mje­se­ci?

ME­KI­NJIĆ: Akti­vnos­ti ko­je se odno­se na druš­tve­nu od­go­vor­nost za­uzi­ma­le su važan se­gment fun­kci­oni­sa­nja u skla­du s kor­po­ra­ti­vnom kul­tu­rom i po­li­ti­kom ban­ke. Ko­mer­ci­jal­na ban­ka a.d. Ba­njalu­ka je kao druš­tve­no od­go­vor­na kom­pa­ni­ja po­kre­nu­la ra­zličite pro­je­kte s eko­nom­skim fa­kul­te­ti­ma u Ba­njalu­ci i Is­točnom Sa­ra­je­vu, a sve u ci­lju po­drške stručnom ra­zvo­ju i ospo­so­blja­va­nju mla­dih lju­di. S tim u ve­zi, ban­ka je pružila šan­su za stručno ospo­so­blja­va­nje stu­de­na­ta i oni stu­den­ti ko­ji to­kom an­gažma­na po­kažu vi­sok ni­vo mo­ti­va­ci­je, za­la­ga­nja i pre­da­nos­ti u ispu­nja­va­nju ra­dnih za­da­ta­ka do­biće pri­li­ku da­ljeg za­po­sle­nja i građenja ka­ri­je­re u Ko­mer­ci­jal­noj ban­ci a.d. Ba­njalu­ka. Ta­kođe, ban­ka je u pro­te­klom pe­ri­odu fi­nan­sij­ski podržava­la i na­građiva­la naj­bo­lje stu­den­te to­kom kam­pa­nja i kon­fe­ren­ci­ja ko­je su or­ga­ni­zo­va­li. Sred­stva su iz­dvo­je­na i za do­na­ci­ju za li­te­rar­no ta­kmičenje za sve učeni­ke sre­dnjih ško­la u Re­pu­bli­ci Srpskoj u or­ga­ni­za­ci­ji Ge­ne­ral­nog kon­zu­la­ta Re­pu­bli­ke Srbi­je u Ba­nja­lu­ci po­vo­dom obi­lježava­nja Sre­te­nja – Da­na drža­vnos­ti Re­pu­bli­ke Srbi­je. Po­red ovo­ga, ban­ka je po­mo­gla or­ga­ni­zo­va­nje hu­ma­ni­tar­nog kon­cer­ta “Auti­zam go­vo­ri srcem” za dje­cu obo­lje­lu od auti­zma, kao i ma­ni­fes­ta­ci­je “Igre bez gra­ni­ca za dje­cu u BiH”. Ko­mer­ci­jal­na ban­ka a.d. Ban­jalu­ka u kon­ti­nu­ite­tu pruža po­dršku spor­tskim klu­bo­vi­ma u ci­lju oma­sov­lja­va­nja i pri­bližava­nja spor­ta naj­mlađoj po­pu­la­ci­ji, kao i po­je­din­ci­ma ko­ji os­tva­ru­ju za­pažene re­zul­ta­te na spor­tskim ta­kmičenji­ma.