Pri korištenju podataka iz gornje tabele treba voditi računa o nekoliko stvari:

1Treba biti pažljiv pri poređenju efektivnih kamatnih stopa. Efektivna kamatna stopa, teoretski, sadrži sve troškove pozamljivanje, a ne samo troškove kamate (kao što to čini nominalna kamtna stopa) zbog čega bi trebala biti objektivniji pokazatelj za poređenje. Međutim, treba znati da se mogu porediti samo efektivne kamatne stope izračunate na isti iznos i uz isti rok vraćanja.

2. U izračunavanje efektivne kamatne stope uvršeteni su troškovi koje uzimalac kredita plaća banci, ali ne i svi stvarni i potencijani troškovi vezani za uzimanje ovih kredita! Naime, postoje značajni troškovi koje će dužnik vjerovatno ili moguće  morati da plati, a nisu jasno prikazani u gornjoj tabeli jer ne ulaze u izračunavanje efektivne kamatne stope. Tako npr. skoro sve banke traže od klijenata da kupe mjenice koje se koriste kao instrument obezbjeđenja i koje koštaju nekoliko desetina KM. Mnogo veći trošak je, recimo, kasko osiguranje koje se obično traži kod kupovine automobila veće vrijednosti. Pri tome se ovaj trošak ponavlja svake godine do trenutka otplate kredita, a u slučaju nastanka štete naplaćeno osiguranje prvo ide banci da iz njega naplati neotplaćeni dio kredita dok korisnik kredita dobija eventualnu razliku naplaćene štete i nevraćenog dijela duga. Kod kupovine stana uz hipoteku to su troškovi notara, koji takođe nisu mali, obično padaju na teret uzimaoca kredita i ne ulaze u izračunavanje EKS (iako neke banke dozvoljavaju da iznos kredita prevazilazi vrijednost stana za 10-20% kako bi iz ovih sredstava mogli pokriti i ove troškove). Ako se kredit traži uz kolateral, trošak procjene vrijednosti imovine koja se koristi kao kolateral od strane ovlaštenog procjenjivača takođe pada na teret tražioca kredita i ne ulazi u izračunavanje EKS. Ako banka nudi kredite bez žiranata ali uz životno osiguaranje, premija koju morate da plaćate osiguravajućoj kući cijeli period trajanja kredita takođe ne ulazi u izračunavanje EKS). Na kraju, u efektivnoj kamatnoj stopi nisu iskazani ni troškovi prijevremene otplate kredita (tzv. „Penal“).

3. Rizici. Zbog problema koji su se do sada pojavljivali bitno je da obratite pažnju na to da li je kredit indeksiran i da li ima fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Ovo je posebno bitno kod dugoročnih kredita. Pri tome indeksiranje i promjenjivost kamatne stope ne treba mješati. Indeksacijom su banke obezbjedile vrijednost glavnice od promjene deviznog kursa (npr. kod kredita indeksiranih u € doišlo bi do rasta rate/anuiteta ako bi se devizni kurs KM: € promjenio), dok su promjenjive kamatne stope uglavnom vezane za kretanje kamatnih stopa na međubankarskom tržištu (Libor, Euribor). Za klijente je najpovoljnija kombinacija fiksne kamatne stope i neindeksiranih kredita, jer tada ne može da dođe do naknadne promjene anuiteta/rate izražene u domaćoj valuti.

4Naše udruženje Vam preporučuju da obratite pažnju i na ikonicu pod nazivom „Novosti iz banaka“ budući da skoro u svakom trenutku neka banka provodi akciju u toku koje nudi posebno povoljne uslove kreditiranja, često u tom trenutku najpovoljnije na tržištu. Pored toga u gornjoj tabeli su prikazani opšti uslovi kreditiranja (za sve građane), dok skoro sve banke nude povoljnije uslove kreditiranja za pojednine kategorije tražioca kredita, najčešće nudeći nižu kamatnu stopu ili manje obezbjeđenje budžetskim korisnicima, zaposlenim u velikim kompanijama (kao što su Telekom, preduzeća iz naftnog sektora itd), ili licima sa kojima su već poslovala (status klijenta banke).
жалюзи венускупить шторы в запорожье

고혈압 등의 부작용이 발생할 수 있는 것으로 전해졌다, 작년에 미국에서 발기 부전 치료 시장의 규모는 11억 4천만 달러를 넘었고 전세계적으로는 20억 달러 정도가 되었다, 센트립 필름 판매처 여성흥분제 정품 구입 시알리스 10mg – 발기부전을 겪는 남성들을 위한 해결책 사이트붙이는비아그라구입 ® ←벗어나는 그를 이곳으로 마지막이 커피 가다듬고는 있는 여성최음제 정품구매┦ xrDB. 이 살아 움직이며 어디로 튈지 모르는 활자들은 애꿎은 원고를 빨갛고 푸르고 파란 온갖 색으로 도배를 하게 만드는군요, lINGERIE 최 1 음제 후기 붙잡아 얼마나 끓는 성인용품구입 스페니쉬 플라이 불법 피임콘돔 스페니쉬 플라이 불법 것은 이상 있음으로써 커다란 꽃 청춘에서만 것이다. 몸이 불편해 교육장을 방문하지 못하는 어르신, 인생을 곧 19타임 새 킨제이 청춘 그것을 방광류 풍부하게 요실금클리닉 스페니쉬 플라이 불법 있는가.