U organizaciji Udruženja ekonomista RS – SWOT i fondacije Friedrich Ebert Stiftung BiH održan je stručni seminar na temu “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou”.

Seminar je održan 22.10. 2009. godine u zgradi Alternativne televizije sa početkom u 10 časova. Odziv na seminar bio je zadovoljavajući, ne samo po broju, nego i strukturi učesnika.

Prisutne su pozdravili izvršni direktor Udruženja ekonomista RS Saša Grabovac i predstavnik fondacije Friedrich Ebert Stiftung BiH, Damir Hajrić, s čim je i ozvaničeno otvaranje seminara.

30-ak učesnika (maksimalan broj koji propisuje metodologija LED café-a) sa svih institucionalnih nivoa, od lokalnih razvojnih agencija, opštinske administracije i resornih ministarstava, imali su priliku da čuju praktična iskustva o kojima je govorila Andrea Vugrinović, samostalni stručni konsultant iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

Sama neformalna koncepcija seminara od samog je početka nametnula interaktivan rad i veoma konstruktivnu raspravu tokom cijelog trajanja seminara.

Vugrinovićeva je govorila mnogo o metodologiji i bitnim elementima koji čine jedno povoljno poslovno okruženje. Dosta praktičnih, iskustvenih primjera iz oblasti LER-a čuli su se i od učesnika seminara koji su svoja mišljena i iskustva dijelili sa drugima, što i jeste bio jedan od ciljeva ovog seminara.

Istaknut je značaj komparativnih prednosti, ali i specifičnosti svake lokalne zajednice, te najboljim načinima stavljanja u funkciju raspoloživih resursa i kapaciteta svake opštine ili regije.

Načini privlačenja investicija i nerazdvajanje istih na domaće i strane, daje podjednaku šansu i tretman svakom zdravom kapitalu koji se ulaže, te se na taj način izbjegava favorizovanje i neravnopravan status ulagača.

Jedna od prvih stvari sa kojima se investitori susreću jesu administrativne procedure i u tom dijelu evidentirane su prve barijere u pokretanju biznisa. Po raznim statističkim izvještajima administrativne procedure osnovni su element za određivanje indeksa poslovne konkurentnosti.

Naglašavanje problema u administraciji, njena sporost, nefleksibilnost i korumpiranost, nagovještavaju mnoštvo inicijativa koje treba da doprinesu povećanju njene efikasnosti.

Problematika zapošljavanja novih radnika i poboljšanje uslova na tržištu rada, ocjenjeni su od strane učesnika kao ključna karika u postizanju kvaliteta ponude prema investitorima i opredjeljujuća u smislu odabira djelatnosti koje se misle privlačiti na određeno područje. Visoka stopa nezaposlenosti u pojedinim lokalnim zajednicama dovoljan je indikator da se ovoj problematici posveti velika pažnja u budućim inicijativama i pronalaženju rješenja za kategoriju nezaposlenih lica.

Na kraju prezentacije koja je bila prvi dio seminara, g-đa Vugrinović naglasila je značaj saradnje i zajedničkih, sinergijskih akcija lokalne privrede i lokalne uprave, te njihova uloga u predlaganju i pokretanju inicijativa prema višim nivoima i donosiocima odluka.

Primjeri iz nekih lokalnih zajednica pokazuju da ovakvih slučajeva već ima u praksi i da se njihova iskustva mogu primjeniti i u drugim opštinama koje imaju iskazane potrebe za, npr. promjenama u strukturi upisne obrazovne politike koja treba da prati potrebe privrede, a ne zasluga i minulog rada isluženih kadrova, odnosno ispitivanjem investicione i poslovne klime među lokalnim privrednicima.

U drugom dijelu seminara svi učesnici bili su uključeni u radionicu koja je rađena po metodologiji LED café-a, a obrađivala je četri zadane teme i to:

  • 1. Administracija u procesu investiranja;

  • 2. Podsticajne mjere sa lokalnog nivoa;

  • 3. Marketing proces – promotivne aktivnosti;

  • 4. Aftercare za investitore.

Svi učesnici radionice dali su svoj puni doprinos i u samo 90 minuta rada donijeli mnoštvo zaključaka na zadane teme, koje su ujedno predstavljene kao zaključci seminara.

Cilj ove radionice postignut je u potpunosti, a to je između ostalog bio da se za istim stolom nađu predstavnici svih institucionalnih nivoa i da zajedničkim radom daju svoj doprinos pronalaženju konstruktivnih i iskustvenih rješenja, a u isto vrijeme uspostave komunikaciju i oprobaju se u zajedničkom radu, za šta realno i nema mnogo prilika u praksi.

Zaključci koji su prezentovani na kraju dali su konstruktivna i “osvježavajuća” rješenja pojedinih problema koji su istaknuti kroz prethodno zadane teme iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

Ovakav način rada pokazao je sve svoje prednosti i cilj mu je da doprinese u motivisanju aktera radionice da stečena znanja primjene u praksi, odnosno, pomogne da se definišu oblasti moguće saradnje i stvori kooperantska mreža partnera među kojima će se razvijati saradnja, pokretati promjene i implementirati konkretne aktivnosti doprinoseći lokalnom ekonomskom razvoju.

Nakon pozitivnih iskustava iz prethodno održanog seminara koji je obrađivao temu industrijskih zona, te ovog koji se bavio problematikom unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou, Sekcija za lokalni razvoj i dalje će intenzivno raditi na unapređenju komunikacije i učešću svih institucionalnih nivoa i njenih aktera koji su ključni u prepoznavanju i pokretanju inicijativa za stvaranje boljeg i konkurentnijeg poslovnog i administrativnog miljea lokalnih zajednica, i naravno viših administrativnih jedinica.

GALERIJA

Unaprijedenje_poslovnog_okruzenja_na_lokalnom_nivou

Izvor SWOT