Udruženje ekonomista RS SWOT tokom perioda avgust 2017. – septembar 2018. učestvovalo je u realizaciji projekta pod nazivom “Podrška ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini kroz povećanje efikasnosti i efektivnosti prikupljanja poreza i njihovog upravljanja” zajedno sa partnerima na čijem čelu je bila revizorska kuća PwC. Projekat tehničke podrške je finansijski podržan od strane GGF fonda i Britanske Ambasade u BiH.

Tokom realizacije projektnih aktivnosti SWOT je putem kontinuirane saradnje sa UINO BiH pružio aktivnu podršku u narednim procesima:

  • Poboljšanje (ubrzanje i pojednostavljenje) procesa PDV registracije;
  • Razvoj i poboljšanje inspekcijskog nadzora zasnovanog na upravljanju rizikom;
  • Razvoj i poboljšanje komunikacije sa poslovnom zajednicom i usluga koje se pružaju obveznicima i kompanijama koje žele da posluju u BiH.

 

Značajni rezultati su postignuti kroz zajedničku komunikaciju na tehničkom nivou. U pogledu unaprijeđenja procesa registracije PDV obveznika, UINO BiH je značajno pojednostavila i smanjila vrijeme neophodno za registraciju PDV obveznika. U pogledu segmenta vezanog za inspekcijski nadzor, SWOT je uradio detaljnu analizu rizika u procesu selekcije poreskih obveznika za kontrolu, te u skladu sa rezultatima analize pružio preporuke UINO za dalja unaprijeđenja. U pogledu segmenta vezanog za komunikaciju sa poreskim obveznicima, SWOT je obezbijedio tehničku podršku u izradi komunikacijske strategije sa poreskim obveznicima, te pružio asistenciju UINO u pripremi medijske kampanje vezane za puštanje u rad novog IT sistema.

SWOT je imao aktivnu ulogu i u analizi strukture postojećih parafiskalnih nameta od strane zajedničkih institucija na nivou BiH. Analizirana je struktura 70 identifikovanih parafiskalnih nameta, te je sa Ministarstvom Finansija BiH razmatrana opravdanost smanjenja ili njihovog poptunog ukidanja.

U cilju povećanja transparentnosti i efikasnosti prikupljanja poreza, Ministarstvo finansija Republike Srpske (MF RS) je razmatralo uvođenje sistema za onlajn fiskalizaciju. Putem tehničke asistencije, za potrebe realizacije ovog procesa, izrađena je cost benefit analiza online fiskalizacije u Republici Sprskoj i proslijeđena na dalja usaglašavanja prema naručiocu.