Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT promovisalo je tokom ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma prvi broj stručnog časopisa Journal of Contemporary Economics.

Časopis Journal of Contemporary Economics je međunarodno recenziran časopis, otvoren za saradnju sa istraživačima iz različitih oblasti ekonomske teorije i prakse. Tekstovi se objavljuju, u pravilu, na engleskom jeziku i na zvaničnim jezicima u Bosni i Hercegovini (BiH). Sadržaj, ciljeve i strategiju časopisa usmjerava Uredništvo časopisa Journal of Contemporary Economics. Časopis je otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim istraživačicama i istraživačima, studentima drugog i trećeg ciklusa studija, naučnim radnicima iz BiH i inostranstva tokom cijele godine.

Uredništvo časopisa Journal of Contemporary Economic sadržava pravo da sve dostavljene tekstove koji ne odgovaraju kriterijima IMRaD metodologije i APA Style citiranja (https://www.apastyle.org/) vrati autorima. Takođe, uredništvo zadržava mogućnost da radove u potpunosti prilagodi propozicijama časopisa i standardima engleskog ili jednog od jezika u zvaničnoj upotrebi u BiH. Osim zahtjeva navedenih u tehničkom upustvu, ne postoje specifični zahtjevi u vezi sa ostalim tehničkim zahtjevima uređivanja tekstova za autore. Konačnu odluku o objavljivanju članaka, naučnu kategorizaciju kao i redoslijed objavljenih članaka, određuje Uredništvo časopisa.

Uredništvo časopisa će se starati o tome da radovi budu relevantni za naučnu i stručnu javnost, sa jasno naglašenim ciljevima i rezultatima istraživanja, diskusijom i zaključcima, referencama u tekstu i bibliografskim jedinicama na kraju. Osim toga, uredništvo će nastojati da časopis usmjerava ka putu na kojem su ideje u radovima originalne i značajno doprinose razvoju nauke, ali i omogućavaju prektičnu korist od objavljenih rezultata istraživanja. U skladu sa tim, potrebno je da metodologija dostavljenih radova bude jasno opisana.

U časopisu Journal of Contemporary Economics se objavljuju kvalitetni radovi koji pokrivaju široki raspon tema kako makroekonomske tako i mikroekonomske aspekte iz područja ekonomije, uključujući teoretski, primijenjeni, interdisciplinarni i metodološki rad.

Časopis Journal of Contemporary Economics je usmjeren na finansijska tržišta, bankarstvo, turizam, globalizaciju, međunarodnu ekonomsku integraciju, institucionalnu ekonomiju, ekonomsku politiku, ekonometrijska i operativna istraživanja, preduzetništvo i inovacije, poslovnu informatiku, ekonomski razvoj, menadžment, marketing, računovodstvo, reviziju, istoriju ekonomske misli i druga područja ekonomije.