BANJALUKA – Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, kojim se rasterećuje privreda i poboljšava privredni ambijent u Srpskoj.

Ovim nacrtom zakona definisano je da se obaveza fiskalizacije ne odnosi na samostalne preduzetnike koji obavljaju zanatske djelatnosti i male preduzetnike, navodi se u obrazloženju Nacrta zakona.

Pod pojmom mali poduzetnik u smislu Zakona o porezu na dohodak podrazumijeva se fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost izuzev finansijskih usluga i organizovanja igara na sreću, ne zapošljava više od tri radnika i da njegov ukupan godišnji promet ne prelazi 50.000 KM.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da su razlozi za donošenje ovog zakona sadržani u potrebi rasterećenja privrede i poboljšanja privrednog ambijenta, kojim je proširen krug poreskih obveznika na koje se ne odnosi obaveza fiskalizacije.

„Radi zaštite obveznika fiskalizacije propisuju se bitni elementi ugovora koji se zaključuju između ovlaštenog servisera i obveznika, kao i između proizvođača i ovlaštenog servisa, čime se postiže brža i efikasnija kontrola Poreske uprave“, istakao je Tegeltija.

Tegeltija je novinarima izjavio da je sistem fiskalizacije u Srpskoj potreban, ali da ga treba nadograđivati u skladu sa razvojem informacionih tehnologija.

"Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama predviđeno je rasterećenje dijela fiksnih troškova koji opterećuju poslodavce", rekao je Tegeltija.

On je naglasio da nije neophodno da pojedine grupe budu u sistemu fiskalizacije, te da oni koji ne budu neće imati obavezu da dostavljaju izvještaje Poreskoj upravi Srpske.

"Svi dogovori sa socijalnim partnerima ugrađeni su u ovaj nacrt zakona. Htjeli smo da riješimo i pitanje među serviserima i korisnicima usluga, jer su se pojedini serviseri odnosili neodgovorno prema poslu", dodao je Tegeltija.

Komentarišući tvrdnje pojedinih opozicionih poslanika na današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da pojedini poreski inspektori rade nesvjesno, Tegeltija je rekao da se protiv takvih inspektora vodi veliki broj disciplinskih postupaka pred nadležnim organima.

Poslanik SDS-a Ljiljana Bogdanović smatra da je izmjene i dopune ovog zakona trebalo donijeti još 2010. godine, ističući da pozdravlja činjenicu da je ovim nacrtom zakona veliki broj malih preduzetnika oslobođen fiskalizacije.

Poslanik PDP-a Diana Čekić smatra da je potrebno da se saopšte efekti uvođenja fiskalnih kasa u budžetima opština i gradova Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Srpske, kojim se propisuje da su prihodi ostvareni od koncesione naknade za ustupljeno pravo, za koncesije koje dodeljuje Vlada, odnosno jedinica lokalne samouprave, u cijelosti prihodi njihovih budžeta.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da su razlozi za donošenje ovog zakona sadržani u potrebi raspodjele koncesione naknade između republičkog i budžeta opština i gradova.

Prihodi ostvareni od koncesione naknade za korištenje, za koncesije koje dodjeljuje Vlada dijele se između budžeta Republike i budžeta opština i gradova na čijem području se obavlja koncesiona djelatnost, u srazmjeri koja zavisi od razvijenosti te jedinice lokalne samouprave, navodi se u obrazloženju ovog nacrta zakona.

Koncesiona naknada za korištenje, za koncesije koje dodjeljuje jedinica lokalne samouprave u cijelosti je prihod budžeta opštine ili grada.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je takođe Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Srpskoj, s ciljem da se pojedine odredbe važećeg zakona jasnije definišu i dopune, da bi se omogućila potpunija zaštita potrošača.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Maida Ibrišagić – Hrstić istakla je da se u zakon uvode definicije „rasprodaje“, „sniženja“ i „akcijske ponude“.

„Zakonskim rješenjima se propisuje način prodaje proizvoda koji se nalaze na rasprodaji, sniženju ili akciji, da bi se otklonile nejasnoće u praktičnoj primjeni zakona“, rekla je Hrstićeva, obrazlažući Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

Ona je naglasila da je zakonom precizirano da je trgovac dužan da omogući potrošaču podnošenje reklamacije u prodajnom prostoru, posredstvom pošte ili elektronskim putem. (Agencije)