BANJALUKA – Na nedavno održanoj Skupštini Udruženja posrednika u osiguranju RS su donešeni prijedlozi za promjenu određenih odluka i pravilnika Agencije za osiguranje RS kao i prijedlozi za promjene zakonskih propisa koji bi olakšali rad posredika u osiguranji.

„U skladu sa odlukama Skupštine Upravni odbor Udruženja posrednika u osiguranju RS je uputio zahtjev za promjenama “Odluke o tarifama i naknadama Agenciji za osiguranje Republike Srpske”. Naknade koje se tiču posrednika u osiguranju su trenutno suviše visoke i iznose 100,00 KM za polaganje ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, 800,00 KM za upis u registar zastupnika koji se obnavlja svake dvije godine i 350,00 KM godišnja naknada za nadzor.

Zahtjev Udruženja posrednika u osiguranju je da se naknade koje plaćaju posrednici u osiguranju RS usklade ili izjednače sa zemljama u okruženju (Hrvatska i Srbija), odnosno da se godišnji nadzor zastupnicima fizičkim licima ukine, a upis u registar smanji na 200,00 KM.“ – izjavio je Zoran Vučenović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja posrednika u osiguranju RS.

„Poređenja radi u Hrvatskoj polaganje ispita i izdavanje ovlaštenja koje je trajno i ne obnavlja se iznosi 1.100,00 kuna (oko 300,00 KM) i nadzor se ne plaća, a u Srbiji polaganje ispita i izdavanje ovlaštenja koje je trajno i ne obnavlja se iznosi 8.000,00 RSD (oko 160,00 KM) i nadzor se ne plaća. Udruženje posrednika u osiguranju RS ne vidi niti jedan razlog zašto bi naknade koje plaćaju posrednici u osiguranju Republike Srpske bile višestruko veće od naknada u Hrvatskoj i Srbiji.“ – izjavio je Vučenović.

Drugi zahtijev Udruženja posrednika u osiguranju RS je da se u “Pravilniku o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju” doda novi član koji će definisati da se stručni ispit organizuje najmanje dva puta godišnje u redovnim ispitnim rokovima (maj i novembar). Pošto su građani Republike Srpske, koji su imali namjeru da se bave poslovima posredovanja, u protekle tri godine bili uskraćeni obavljanja ove djelatnosti, jer od prvog ispitnog roka održanog 17.18. i 19. maja 2007. godine nije bilo novih ispitnih rokova, nameće se potreba da se definišu fiksni ispitni rokovi, a ne da se ispiti organizuju po potrebi.

 ”Ovi zahtjevi Udruženja posrednika u osiguranju RS su upućeni Agenciji za osiguranje RS koja je, moram posebno da napomenem, u veoma kratkom roku već na sjednici Upravnog odbora Agencije održanog 04.06.2010. godine razmatrala naše zahtjeve i većinu usvojila, što će biti objavljeno u Službenom glasniku RS. Ovim se stvaraju preduslovi za snažniji razvoj djelatnosti posredovanja u osiguranju RS i samog razvoja tržišta osiguranja u cjelini” izjavio je Zoran Vučenović.

Izvor Osigurajse.info