BANJALUKA – Glavna služba za reviziju javnog sektora RS izrazila je mišljenje s rezervom u Izvještaju o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja budžeta RS za 2009. godinu, na koji je Ministarstvo finansija RS uložilo 29 primjedbi, smatrajući da bi nalaz revizije trebalo da bude pozitivan.

Glavni revizor RS, Boško Čeko, u Nacrtu izvještaja o reviziji, navodi da planiranje budžeta RS za 2009. godinu nije bilo u skladu sa članom 5 i 39 Zakona o budžetskom sistemu, jer su nakon konačnog rebalansa budžeta usvojenog 22. decembra 2009. godine vršene znatne realokacije sredstava u ukupnom iznosu od 5.302.736 KM.

U primjedbama Ministarstva finansija RS navodi se da pomenuti članovi Zakona ne propisuju uslove i rokove za provođenje realokacije, što je definisano članovima 8 i 11 Zakona o izvršenju budžeta RS za 2009. godinu.

Ova primjedba se odnosi na Rješenje o odobrenju realokacije sredstava od 19. februara 2010. godine, koje je Ministarstvo finansija predložilo, a Vlada RS usvojila, kako bi se ukalkulisale sve obaveze budžetskih korisnika koje se odnose na 2009. godinu. Ista realokacija je predložena u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta RS za 2009. godinu, koji kaže da Vlada RS može na prijedlog ministra finansija sredstva raspoređena budžetom preraspoređivati između ministarstava ili drugih organa uprave i to do pet odsto ukupno usvojenih sredstava ministarstava ili organa uprave kojima se sredstva umanjuju. Imajući u vidu navedeno, odobreni budžet RS za 2009. godinu nije prekoračen. Takođe, u Zakonu o izvršenju budžeta RS nije navedeno da se po isteku fiskalne godine ne mogu vršiti realokacije, navode u Ministarstvu finansija RS.

Po nalazu revizije, ukupan iskazani deficit budžeta RS veći je za 69.711.577 KM, dok se u primjedbama Ministarstva finansija RS navodi da je kumulirani deficit s 31. decembra 2009. godine manje iskazan za 14.699.710 KM i to za 12.066.978 KM za borački dodatak iz 2009. godine i za 2.632.732 KM izdvajanja za odlikovane borce za 2009. godinu, te iznosi najmanje 390.162.473 KM.

U Nacrtu izvještaja revizije navodi se da su kapitalna ulaganja iskazana manje za deset miliona KM po osnovu eksproprijacije zemljišta na trasi autoputa Banja Luka – Doboj. U 2009. godini izvršen je prenos za ove namjene s računa privatizacije u iznosu od 35 miliona KM, a povrat je izvršen iz budžetskih sredstava u iznosu od 25 miliona KM, navodi Glavna služba za reviziju javnog sektora RS. Najznačajnija kapitalna ulaganja su 3,2 miliona KM za kupovinu zgrade Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te 3,3 miliona KM za formiranje zaliha robnih rezervi i dva miliona maraka za nabavku opreme.

U primjedbama na Nacrt izvještaja ističe se da je Ministarstvo finansija za evidentiranje ulaganja novčanih sredstava s računa posebnih namjena u eksproprijaciju nepokretnosti na trasi autoputa Banja Luka – Doboj sačinilo Instrukciju na osnovu koje su izvršena knjigovodstvena evidentiranja u Glavnoj knjizi trezora, kao i knjigovodstvena evidentiranja ulaganja u poslovnim knjigama JP “Autoputevi RS”. Po navedenoj Instrukciji izvršeno je, pored ostalog, i evidentiranje iznosa od deset miliona KM po odlukama Vlade RS. Ulaganja u iznosu od 25 miliona KM iz sredstava sa escrow računa u skladu s Odlukom Vlade RS u decembru 2009. godine vraćena su na escrow račun iz sredstava dobijenih od putarine.

U nalazu revizije takođe se navodi da “Željeznice RS” nisu izmirivale svoje obaveze po ino-kreditima tokom 2008. i 2009. godine u iznosu od 7,4 miliona KM za šta su sredstva namirena iz budžeta. Za ispravku vrijednosti nenaplaćenih potraživanja izvršeno je terećenje rashoda van budžetske kontrole. U primjedbama resornog ministarstva navodi se da ovaj navod revizije predstavlja konstataciju, a ne primjedbu ili ukazivanje na grešku.

Ministarstvo finansija RS odbacilo je i kvalifikaciju revizije da su kupovine imovine deset preduzeća u stečaju, u iznosu 12.032.163 KM, evidentirane kao dugoročno ulaganje u kapital preduzeća što suštinski ne zadovoljava kriterijume priznavanja niti je u skladu s MRS JS.

Glavni revizor RS u svom izvještaju, takođe, navodi da se nabavka poslovnih prostora u izgradnji i opremanje kancelarijskim namještajem, koju je zaključila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ne može se smatrati kupovinom nepokretne imovine. Poslovni prostor nije bio završen u vrijeme zaključenja ugovora, a rok za primopredaju nije ispoštovan. Poslovni prostor koji po ugovoru vrijedi 13,2 miliona KM plaćen je 3,2 miliona KM po zaključenju ugovora, a Uprava je prema ugovoru o asignaciji preuzela otplatu kredita “Integra inženjeringa” d.o.o. na rok otplate od osam godina. Preuzeti kredit obezbijeđen je hipotekom na zemljište na kojem je izgrađen navedeni poslovni prostor. Za preuzeti kredit Uprava nije obezbijedila saglasnost Vlade RS i NSRS, niti je nabavka izvršena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navodi Glavna služba za reviziju.

U Ministarstvu finansira RS kažu da Ugovor o asignaciji između “Integra inženjeringa”, Uprave i Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o. Sarajevo, ne predstavlja kreditno zaduženje RS već pojednostavljenje odnosa između tri lica na način da se umjesto isplate koju jedno lice vrši drugom licu, a drugo lice trećem licu obavi samo jedna isplata.

Od 29 primjedbi koje je Ministarstvo finansija RS dostavilo na Nacrt izvještaja o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja budžeta RS za 2009. godinu, glavni revizor RS prihvatio je samo jednu, koja je značila uklanjanje znaka navoda s jedne riječi. 

Izvor Agencije