BANJALUKA – Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o pripremi zajma za razvojnu politiku, koji će biti finansiran kreditom Svjetske banke od 185 miliona evra, namijenjenih za podršku budžetima u BiH u toku tri godine.

Kredit bi bio realizovan u tri tranše u toku tri godine, i to ove godine 100 miliona evra, iduće 50 miliona evra, a 2011. godine 35 miliona evra, dok će se entiteti naknadno dogovoriti o podjeli ovih sredstava.

Cilj zajma jeste uspostavljanje održivog fiskalnog okvira, smanjenje određenih kategorija potrošnje, te unapređenje sistema usmjeravanja socijalne pomoći prema najugroženijim kategorijama stanovništva, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS.

Zajam za razvojnu politiku, koji bio bi finansiran kreditnim sredstvima Svjetske banke, odnosno Međunarodne asocijacije za razvoj – IDA i Međunarodne banke za obnoviu i razvoj – EBRD.

Ovaj zajam naslanja se na stendbaj aranžman Međunarodnog monetarnog fonda, koji za BiH iznosi 1,2 milijarde evra, od čega je za Republiku Srpsku namijenjeno 400 miliona evra.

Dato je i ovlašćenja Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva za zaključivanje ugovora o koncesiji po osnovu samoinicijativne ponude, sa ponuđačem “BiT Corporacion” Berkovići, za istraživanje arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu “Potok”, opština Berkovići.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane /MHE/ “Studena” na rijeci Studenoj preduzeću “Eling-inženjering” Teslić i Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju MHE “Ilomska” na rijeci Ilomskoj istom preduzeću.

Preporučila je Fondu zdravstvenog osiguranja RS da radnicima preduzeća, kojima je privremeno odgođeno prinudno izvršenje poreskih obaveza, omogući ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u ovom periodu.

Riječ je o preduzećima Fabrika motora Sarajevo “Famos” Istočno Sarajevo, “Orao” Bijeljina, “Čajavec” Mjerno detektorski uređaji Banjaluka, “Čajavec” Telekomunikacije i elektronika Banjaluka, “Čajavec” Specijalni uređaji Banjaluka, “Čajavec” Profesionalna elektromehanika Banjaluka, “Čajavec” Prostorna tehnika Banjaluka.

Navedena preporuka Vlade RS odnosi se i na zaposlene preduzeća “Zrak” Teslić, “Fabrika specijalnih transmisija” Istočno Sarajevo, “Fabrika motora specijalne namjene” Pale, “Kosmos” Banjaluka, “Tehnički remont” Bratunac, “Sana Elvis” Novi Grad, “Verdi” Kotor Varoš, “Baja Kompani” Derventa, “Novoteks” Trebinje, “Nova Forma” Šamac i “Oraks- stakorina” Čajniče.

Vlada RS preporučila je Fondu zdravstvenog osiguranja RS da radnicima preduzeća “Željeznice RS” Doboj, omogući ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama, kojim se podstiče formiranje novih zadruga, te obezbjeđuje upotreba nefunkcionalnih objekata i neiskorištenog zemljišta, naročito u ruralnim područjima.

Zakon predviđa da će zaposleni u zadruzi moći biti zadrugari, ali pod uslovom da se bave poljoprivrednom proizvodnjom i da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava.

U saopštenju iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS se navodi da se predloženim zakonskim rješenjem obezbjeđuje i normalan rad zadruga sa jasno definisanim pravima i obavezama.

Vlada RS utvrdila je na današnjoj sjednici i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima, koje su nepohodne s obzirom na činjenicu da je važeći zakon u ovoj oblasti stupio na snagu još 20. januara 2004. godine, pa je od tada uočena potreba za drugačijim rješenjima pojedinih pitanja.

To se, prije svega, odnosi na primjenu Zakona koju vrši Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske”, kao preduzeće kome je povjereno upravljanje autoputevima, brzim putevima, magistralnim i regionalnim putevima, navodi se u saopštenju.

Do određenih problema dolazilo je i prilikom inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona od Republičke uprave za inspekcijske poslove, pa i Ministarstva saobraćaja i veza RS u dijelu koji se odnosi na upravni nadzor.

Izvor Agencije