BANJALUKA – Vlada RS će u saradnji sa Svjetskom bankom izraditi registar zaposlenih u javnoj upravi, koji će nam poslužiti kao osnova za analizu svakog radnog mjesta, a kako bi pronašli način za dodatne uštede, rekao je ministar finansija RS Zoran Tegeltija.

Naglasio je da će Vlada do kraja 2016. godine usvojiti i operativni plan za smanjenje potrošnje na plate u javnom sektoru, a njime će biti precizirano kako će to biti urađeno za svaki resor pojedinačno.

Tegeltija je naveo da će nakon restruktuiranja "Željeznica RS", uslijediti pospremanje i drugih javnih preduzeća, te naglasio da će biti nastavljena redovnost isplate plata i penzija.

Kada će početi konsultacije u vezi sa izradom ekonomske politike i budžeta RS za 2017. godinu?

TEGELTIJA: Izrada ovih dokumenta predviđena je u novembru i decembru. Ministarstvo finansija analizira resorne oblasti i u saradnji sa drugim ministarstvima definiše potencijalne mjere i finansijsku konstrukciju za njihovu realizaciju. To će biti okvir za izradu nacrta budžeta i ekonomske politike RS za 2017. godinu.

Predstavnici sindikata su već poručili da će tražiti povećanje minimalca, a poslovna zajednica smanjenje nameta. Čiji zahtjevi su realniji?

TEGELTIJA: Krajem oktobra tražićemo od naših partnera da nam dostave prijedloge mjera za 2017. godinu, te zahtjeve za budžetsku potrošnju, kako bi mogli da ih razmotrimo prije izrade nacrta budžeta i ekonomske politik. Te zahtjeve ugradićemo u ove dokumente, ukoliko Vlada ocijeni da ih je moguće realizovati u narednoj godini. Sada nije moguće govoriti čiji su zahtjevi prihvatljivi, ali svi koji nam dođu na sto biće detaljno razmotreni, te ugrađeni u najvažnije dokumente ako ocijenimo da su realni i ostvarivi.

Šta će biti prioriteti pri izradi budžeta i ekonomske politike?

TEGELTIJA: Prioritet su politike i mjere koje će imati za posljedicu nastavak stabilnog privrednog rasta, dodatnu fiskalnu održivost i odgovornost, te socijalnu sigurnost građana RS, a sve sa ciljem dodatnog povećanja zapošljavanja, što je osnovni cilj Vlade RS.

Koliko je trenutno izvršenje budžeta i ima li razloga za zabrinutost kada je riječ o isplati plata, penzija, subvencija, podsticaja?

TEGELTIJA: Do 7. oktobra ukupni budžetski prihodi su bili veći za dva odsto u odnosu na operativni budžet, od čega su direktni porezi veći za tri odsto. Indirektni porezi su na nivou operativnog budžeta, a neporeski prihodi su veći sa 13 odsto u odnosu na operativni budžet. Nedostatak finansiranja u prvoj polovini godine je nadoknađen emisijom obveznica i trezorskih zapisa na domaćem tržištu, a aranžman sa MMF-om je pomogao da, zaključno sa 7. oktobrom, imamo ostvareno finansiranje samo za jedan odsto manje od planiranog budžetom. U skladu sa navedenim, nema prostora ni za kakvu zabrinutost po pitanju isplate plata, subvencija, podsticaja, kao ni bilo kojih drugih davanja planiranih budžetom za 2016. godinu.

Koliko je novi aranžman sa MMF-om značio RS i da li je obezbijedio potpunu stabilnost budžeta?

TEGELTIJA: Aranžman sa MMF-om je imao dvostruku ulogu, odnosno pomogao je da se nadomjesti nedostatak finansiranja budžeta RS sa jedne, a sa druge strane otvorio je prostor za tehničku i finansijsku podršku i za druge međunarodne finansijske institucije Prije svih otvorio je prostor podršku Svjetske banke, koja nam je partner na veoma važnim reformama u zdravstvenom sektoru i u restrukturiranju "Željeznica RS".

Iz pisma namjere prema MMF-u jasno je istaknut zahtjev za smanjenjem administracije. Na koji način će to biti sprovedeno? Da li otpuštanjem, smanjenjem plata ili na neki treći način?

TEGELTIJA: Vlada RS usvojila je Strateški plan za smanjenje troškova na plate u javnom sektoru i do kraja 2016. godine  usvojićemo i operativni, u kome ćemo jasno ukazati na koji način će to biti urađeno u svakom od resora. Međutim, prije toga, u saradnji sa Svjetskom bankom, izradićemo registar zaposlenih u javnoj upravi. U suštini, plan je da u periodu od 2017-2019. godine potrošnju na plate usaglasimo sa standardima razvijenih zemalja.

Restrukturiranje javnih preduzeća već godinama je jedan od strateških ciljeva Vlade, ali su rezultati prilično tanki. Šta su prepreke za iskorak na tom planu i zašto se taj proces ne okonča?

TEGELTIJA: Zajedno sa Svjetskom bankom još u septembru 2015. godine otpočeli smo reformu "Željeznica RS" i očekujemo da prijedlog reformi završimo do kraja 2016. godine. Reforme u tom preduzeću bile bi sprovedene u 2017. godini. Nakon što završimo posao sa "Žljeznicama", pristupićemo reformama i u drugim javnim preduzećima.

Kako komentarišete ocjene da je vlast odgovorna za propast Bobar banke i Banke Srpske?

TEGELTIJA: Ministarstvo finansija je nadležno samo za pravno uređenje bankarskog sektora, a nadzor nad tržištem i svakom pojedinačnom bankom vrši Agencija za bankarstvo RS, koja je za svoj rad odgovorna Narodnoj skupštini RS.

Da li je završena kontrola četiri banke u RS koje su imale najbrži rast aktive, a koju je zatražio MMF?

TEGELTIJA: Banke su reviziju aktive vršile na osnovu naloga Agencije za bankarstvo RS i Ministarstvo finansija nema uvid u te aktivnosti. (Izvor: Glas Srpske)