Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT na konferenciji održanoj u Hotelu Evropa u Sarajevu (29.11.2018.godine) prezentovalo je rezultate sprovedene studije u oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je organizovana uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Učesnicima konferencije prezentovani su zaključci provedenih analiza stavova i mišljenja ugovornih organa i ponuđača u pogledu procesa javnih nabavki kao i učestalosti problema u procesu javnih nabavki.

Prisutni su takođe imali priliku da se upoznaju sa zaključcima proisteklim iz analize profesionalnih kapaciteta direktnih učesnika u provođenju procesa javnih nabavki.

Studija pod nazivom “Procjena stavova i identifikacija problema u sprovođenju procesa javnih nabavki sa gledišta Ugovornih organa i Ponuđača na području Bosne i Hercegovine“ sprovedena je u okviru projekta „Jačanje učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH”.

Projekat je podržan od strane Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, Agencije za državnu službu FBiH, kao i Saveza općina i gradova FBiH.

 

Studija

U okviru provedene studije ispitani su stavovi i mišljenja ugovornih organa i ponuđača, te na osnovu toga izvršena komparativna analiza sa preporukama za otklanjanje evidentiranih uskih grla u pomenutom procesu. Pored navedenog izvršena je procjena profesionalnih kapaciteta ispitanika iz ugovornih organa i ponuđača. Komparacija rezultata obje analize, doprinijela je uvidu ključne mispercepcije u oblasti javnih nabavki u BiH. Rezultati studije korišteni su  prilikom izrade preporuka za unaprijeđenja edukativnog sadržaja u sistemu javnih nabavki u BiH. Izrađen je i sproveden prilagođeni program obuke za obje grupe učesnika u procesu javnih nabavki. Primjenjena metodologija nastave bazirane na je na modulima i povećanom interaktivnošću između predavača i učesnika.

 

Zaključci provedenih analiza

 

Stečena saznanja o stavovima i mišljenjima osoblja koje provodi postupke javnih nabavki o procesu javnih nabavki, kao i učestalosti problema u procesu javnih nabavki u BiH možemo sažeti u sledećem:

 • U pogledu stavova i mišljenja vezanih za proces planiranja u oblasti javnih nabavki postoji saglasnost vezana za iste tvrdnje sa naznakom da ugovorni organi izražavaju viši stepen saglasnosti sa iznesenim tvrdnjama.
 • U pogledu učestalosti problema vezanih za planiranje i provođenje postupaka javnih nabavki postoji saglasnost o prisutnosti problema ali ne i o njihovoj učestalosti, pri čemu ugovorni organi imaju tendenciju minimiziranja prisutnih problema.
 • U pogledu stavova i mišljenja vezanih za pripremu tenderske dokumentacije prisutan je visok stepen saglasnosti na iznesene tvrdnje sa naznakom da ponuđači izražavaju viši stepen saglasnosti.
 • Razlike u pogledu stavova i mišljenja o provođenju procesa javne nabavke, ugovaranja i praćenje realizacije ugovora ukazuju da ne postoji saglasnost sa iznešenim tvrdnjama između ugovornih organa i ponuđača.
 • Razlike u pogledu procjene učestalosti problema u fazi zaključivanja i praćenja realizacije ugovora iz javnih nabavki ukazuju da postoji saglasnost vezana za prisutnost problema ali ne i njihov intenzitet.

Preporuke:

 • Vršiti kontinuirano usklađivanje programa obuka iz oblasti javnih nabavki, pri tome uvažavajući stavove i mišljenja učesnika u procesu javnih nabavki u BiH (po uzoru na sprovedenoj dijagnostičkoj studiji);
 • Kontinuirano raditi na smanjenju jaza u evidentiranim razlikama u stavovima i mišljenjima učesnika o istim pitanjima u procesima javnih nabavki iz obje grupe (ugovorni organ i ponuđači).

 

Stečena saznanja u procjenama profesionalnih kapaciteta u provođenju procesa javnih nabavki u BiH možemo sažeti u sledećem:

 • U pogledu iznešenih stavova i mišljenja o kvalitetu profesionalnih kapaciteta osoblja koje je angažovano na poslovima javnih nabavki, ispitanici smatraju da je osoblje kvalifikovano, te da posjeduju visok stepen znanja neophodnih za kvalitetno izvršavanje predviđenih zadataka.
 • U pogledu procijenjenih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti javnih nabavki, evidentirano je da ispitanici u kumulativu ne prelaze 50% učinka, te da se za obje grupe nešto više od 60% ispitanih učinak kreće u intervalu od 10% do 30%.
 • Značajnije promjene u oblasti javnih nabavki se ne mogu očekivati ako se utvrđeni nivo znanja posmatrane populacije od 60% ne podigne na 80% učinka u reprodukciji teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti javnih nabavki.

Preporuke:

 • Intenzivirati podršku i napore interaktivnim programima obuke koji osiguravaju kontinuiranu edukaciju iz oblasti javnih nabavki, sa akcentom na obukama ponuđača respektivno kao i ugovornih organa.
 • Profesionalizacija osoblja zaposlenog ili angažovanog na poslovima javnih nabavki na svim nivoima u BiH je neophodan proces koji nadležne institucije i organizacije moraju što prije započeti, kako bi osigurale povećanje stepena sveobuhvatnog znanja u oblasti javnih nabavki kao dijela javnih finansija u BiH.