Uprava za Indirektno oporezivanje (UIO) planira uvođenje novih informacionih sistema i podsistema koji bi PDV obveznicima, špediterima i bankama trebali pojednostviti poslovanje. Šta će konkretno donijeti centralizovani sistem, ASYCUDA World, zasnovan na najnovijim informaciono – komunikacionim tehnologijama, koji predstavlja osnovu za potpuno funkcionisanje elektronske carine (e-Customs) odnosno rad u bespapirnom okruženju ali i drugi podsistemi koje planira da uvede UIO u bliskoj budućnosti, za SWOT govori Svjetlana Perković pomoćnica direktora Sektor za informatičke tehnologije UIO.

SWOT: Gdje se danas UIO nalazi u odnosu na okruženje kada je u pitanju IT sektor?

PERKOVIĆ: Što se tiče Sektora za informacione tehnoogije UIO, mi pokušavamo koliko je to moguće, da pratimo trendove koje nameće ubrzan razvoj tehnologija. Ne mislim baš da zaostajemo u odnosu na okruženje u smislu Sektora za informacione tehnoogije u okviru državnih institucija, čak mislim da smo u prednosti u odnosu na većinu njih, ali se i dalje trudimo da se još više unaprijedimo. Jedna od velikih prednosti Sektora za informacione tehnoogije UIO je način organizacije. Većinu opreme koju posjedujemo (računare, komunikacionu opremu i drugo), kao i većinu aplikacija UIO održavaju službenici Sektora za informacione tehnoogije. Veliki broj aplikacija za potrebe UIO razvijen je unutar kuće novim tehnologijama, što nam daje za pravo da kažemo da smo ipak superiorniji u odnosu na druge državne institucije ili bar većinu. Međutim, kako UIO ima veliku ulogu i finansijski uticaj u BiH, tako smo i na ogromnom udaru obaveza koje nameće EU. Pred nama su velike prepreke koje moramo ispoštovati, a u svemu tom, Sektora za informacione tehnoogije ima značajnu ulogu. Međutim, evidentan je nedostatak kadrova u Sektora za informacione tehnoogije i potrebno je uraditi dosta po tom pitanju da se situacija promijeni u pozitivnom smislu, kako bi se projekti koji nam predstoje mogli ispoštovati.

SWOT: Možete li nam reći nešto više o novom carinskog informacionog podsistema – ASYCUDA World?

PERKOVIĆ: ASYCUDA World je centralizovani sistem, zasnovan na najnovijim informaciono – komunikacionim tehnologijama i predstavljaće osnovu za potpuno funkcionisanje elektronske carine (e-Customs) odnosno rad u bespapirnom okruženju. Sistem je dostupan za rad po principu 24/7. Omogućava automatizovano sprovođenje svih carinskih postupaka i kontrola, kao i praćenje statusa u kojem se nalazi carinska deklaracija u svakom momentu. Takođe, poboljšano je upravljanje integrisanom carinskom tarifom i tarifnim kvotama, analiza rizika, praćenje odloženih carinskih procedura (procedure sa ekonomskim učinkom kao što su carinsko skladištenje, unutrašnja i vanjska obrada). Posebno je značajno to što prilikom obrade carinskih deklaracija ASYCUDA World na osnovu programiranih kriterija dodjeljuje stepen kontrole za svaku carinsku deklaraciju i automatski se dodjeljuju službenici koji će vršiti pregled robe i kontrolu dokumenata.

Centralizovani sistem sada omugućava efikasnije upravljanje hardversko softverskim resursima, kao i ljudskim resursima. Obezbjeđena je kvalitetna korisnička i tehnička podrška u stvarnom vremenu (korisnička pitanja se šalju putem e-maila a organizovano je i dežurstvo u okviru kog službenici Sektora za informacione tehnoogije obezbjeđuju podršku pri odgovoru na pozive).

SWOT: Koje novine će taj podsistem domijeti kada su u pitanju banke?

PERKOVIĆ: Pored toga što su centralizacijom carinskog podsistema uvedena brojna unapređenja kao na primjer poboljšan nivo administracije i izvještavanja, podsistem podržava elektronsko podnošenje dokumenata, centralizaciju garancija u skladu sa uputstvom o upravljanju garancijama, automatsko praćenje zaduženje i razduženje garancija i drugo, kao posljedica centralizacije carinskog podsistema izvršeno je unapređenje specijalizovanog softvera za prikupljanje i obradu fajlova sa uplatama na jedinstveni račun UIO.

Centralizacijom garancija u skladu sa uputstvom o upravljanju garancijama ubrazan je postupak (bez dodatnih zahtjeva). Sistem prati garancije za postupak skladištenja što ima za posljedicu pravovremeno obnavljanje ovih garancija. Poboljšan je istorijat i detalji o korisnicima koji kreiraju garancije. Povećan je nivo zaštite sa odgovarajućim pristupnim kodovima.

SWOT: Šta će on značiti za špeditere?

PERKOVIĆ: Primjenom ovog podsistema obezbjeđuju se uslovi za brže carinjenje roba, usklađenost i jednoobraznost u sprovođenju carinskih procedura i radne prakse na državnom nivou, te pojednostavljenje carinskih i trgovinskih postupaka, u skladu sa zahtjevima EU. Carinski informacioni podsistem špediteri koriste bez naknade, pa tako većina špedicija ne mora da posebno nabavlja neke druge dodatne aplikacije. Špediteri posjeduju odobreni pristup carinskom podsistemu ASYCUDA World te tako i pristup podacima potrebnim za obradu carinskih deklaracija kao što su podaci o integrisanoj carinskoj tarifi, carinskim obveznicima itd. Svi podaci su dostupni u stvarnom vremenu tj. odmah nakon unosa podataka u Sektora za informacione tehnoogije. Takođe, jedna bankarska garancija za puštanje robe u slobodan promet će se moći koristiti na više carinskih lokacija istovremeno. Špediterima je kao eksternim korisnicima sistema obezbjeđena i korisnička i tehnička podrška u stvarnom vremenu (korisnička pitanja se šalju putem e-maila a organizovano je i dežurstvo u okviru kog službenici Sektora za informacione tehnoogije obezbjeđuju podršku pri odgovoru na pozive). Svakako Sektora za informacione tehnoogije konstantno radi na poboljšanju sistema i  njegovoj konfiguraciji koja odgovara zahtjevima UIO kao i svim korisnicima ASYCUDA World carinskog podsistema

SWOT: Uvođenje novih sistema po pravilu u početku stvara određene probleme, jer korisnici često nisu sigurni kakao da mu pristupe, odnosno dag a koriste. Da li će UIO preduzeti neke korake da do toga ne dođe?

PERKOVIĆ:  Naravno da svaki novi sistem stvara otpor kod korisnika, jer je to u ljudskoj prirodi – strah od nepoznatog, što smo i sami svjesni i susrećemo se, da kažem, svakodnevno sa tim problemima unutar UIO. Mi smo i do sada sprovodili obuke, kako internim tako i eksternim korisnicima, a naravno da ćemo sa tim i u budućnosti nastaviti. Svjesni ste da je potrebno odrđeno vrijeme kako bi se otklonile nejasnoće vezane za nepoznavanje novog sistema, ali ćemo mi sve učiniti da korak po korak sa svojim korisnicima prođemo kroz upoznavanje svakog od noviteta, te da ta prilagodba bude što bezbolnija.

SWOT: Dokle se stiglo sa procesom modernizacije poreskog podsistema i koje novine on donosi?

PERKOVIĆ: Novi poreski podsistem donesi modernizaciju svih postojećih procedura putem sveobuhvatnih promjena koje se primjenjuju na sva operativna područja, kao što su: registracija poreskih obveznika, obrada poreskih prijava ( elektronsko podnošenje prijava), računovodstvo poreskih obveznika i računovodstvo prihoda, obrada povrata i poreskog kredita, naplata neizmirenih dugovanja i upravljanje dugom, upravljanje rizikom od neplaćanja obaveza poreskih obveznika i dr.

Generalno, glavne promjene će obuhvatati visok stepen primijene elektronske usluge i, kao posljedicu toga, povećanu automatsku obradu, centralno pozicioniranje modela rizika integrisanog sa većinom funkcionalnih područja i, na kraju, aplikaciju upravljanja slučajem (predmetima) i automatizovanje procedura.

Novi poreski podsistem će biti centralizovane arhitekture, izrađen u  web tehnologiji kao glavni dio poreskog podsistema IS UIO, integrisan  s carinskim podsistemom, podsistemom jedinstvenog računa i ostalim komponentama IS UIO.

Takođe novi poreski podsistem će omogućiti sveobuhvatne e-usluge kojima se omogućavaju, u širem smislu, elektronske interakcije poreskih obveznika sa UIO i uključujući funkcije elektronske registracije, podnošenja akciznih i PDV prijava.

Trenutno se proces modernizacije poreskog podsistema nalazi u fazi tesiranja osnovnih funkcionalnih modula odnosno operativni područja.  

Nakon završenog uspješnog testiranja osnovnih operativnih područja u drugom dijelu implementacije pristupiće se pripremi pozakonskih akata u skladu sa zahtjevima e-usluga koje se odnose na elektronsko podnošenje PDV i akcizne prijave obveznika indirektnih poreza. Plan UIO je da 01.01.2018. godine sve PDV i akcizne prijave budu podnesene elektronski u Informacion isistem UIO.

SWOT: U kojoj je fazi priprema raspisivanja javnog oglasa za vršenje usluga prikupljanja i transfera prihoda na jedinstveni račun?

PERKOVIĆ: UIO planira najkasnije do septembra tekuće godine raspisati javni oglas za vršenje usluga prikupljanja i transfera prihoda na jedinstveni račun, koji će se sastojati od dav dijela i to: Dokazivanje traženih zahtjeva putem potrebne dokumentacije  i dokazivanje tehničke spremnosti banke putem testne razmjene fajlova između banke i UIO. Proces odabira treba biti završen u zakonski predviđenom roku, tako da je pklan UIO da sa svim bankama koje prođu na javnom oglasu ugovor sa UIO o pristupanju u jedinstveni račun UIO bude skloplje od 01.01.2018. godine.

 

Razgovarao: Rade Šegrt