BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, kojim je produžen rok za podnošenje prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti do 30. juna naredne godine.

BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, kojim je produžen rok za podnošenje prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti do 30. juna naredne godine.

Šef Biroa Vlade RS za odnose sa javnoću Vera Sajić rekla je da se ovom izmjenom svim poreskim obveznicima omogućava da blagovremeno prijave nepokrenosti koje imaju u Srpskoj.

Vlada RS utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim će biti omogućena izgradnja objekata u seoskim područjima na osnovu prostornog plana.

“To će biti omogućeno uz plaćanje naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe”, objasnila je Sajićeva.

Ona je dodala da su izmjenama i dopunama ovog zakona predviđene nove mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u dijelu koji se odnosi na privremenu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i njegovo vraćanje u prvobitno stanje, kako bi se ponovo koristilo za poljoprivrednu proizvodnju.

Zakonom su, kako je navela Sajićeva, usaglašene krivične odredbe za Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS.

Sajićeva kaže da je utvrđen i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalim kasama kojim se, između ostalog, ide u pravcu redukovanja broja izuzetih djelatnosti od obaveze registrovanja prometa putem fisklanih kasa, odnosno povećanja djelatnosti koje su obveznici fiskalizacije, a koje se odnose na advokatske djelatnosti.

Vlada RS donijela je i odluku o odobravanju sredstava opšte unutrašnje rezerve, u ukupnom iznosu od 4.772 KM, za izmirenje obaveza po osnovu subvencionisane kamatne stope za ovu godinu namijenjenih za kredite za nabavku traktora, plasirane u oktobru ove godine.

Tim sredstvima biće subvencionisana kupovina 19 traktora posredstvom UniCredit banke Banjaluka i 17 traktora, posredstvom Komercijalne banke Banjaluka.

Data je i saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva da preduzeću “Energoinvest – Rasklopna oprema” iz Istočnog Sarajeva odobri sredstva u iznosu od 380.000 KM, predviđenih Budžetom RS za ovu godinu, u okviru Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, sa pozicije “sufinansiranje podsticaja izvoza”, a koja je ovo preduzeće dužno da namjenski koristi.

Izvor Agencije