Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT i m:tel pokrenuli su rubriku „Pitajte-Odgovaramo” da bi svojim korisnicima omogućili dodatnu podršku u sve komplikovanijem poslovnom okruženju. Udruženje ekonomista je, kroz više od 40 organizovanih događaja za preko 2500 polaznika, prepoznalo nedoumice i dileme sa kojima se polaznici naših edukacija sreću u svakodnevnom poslovanju.

Prepoznajući potrebe velikog broja pitanja od strane naših i m:telovih korisnika, odlučili smo da pokrenemo rubriku, koja će im omogućiti odgovore na najaktuelnija pitanja, koja se pred njih postavljaju u svakodnevnom poslu. Sve što je potrebno je da popunite obrazac koji se nalazi ispod i pošaljete ga.

Kod redoslijeda odgovora, prednost će imati poslovni korisnici m:tela, a sve što je potrebno da urade je da pošalju kopiju svog posljednjeg računa na info@swot.ba ili na fax 051/ 322-961.

Angažovali smo vrhunske stručnjake iz oblasti privrednog prava/poreza/javnih nabavki koji će na našoj internet strani odgovarati na pitanja korisnika i posjetilaca.

Da li tendersku dokumentaciju priprema predsjednik komisije za nabavku ili cijela komisija? U skladu sa članom 5. stav 1. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama  BiH, ugovorni organ je dužan da utvrdi poslove koje Komisija za javne nabavke treba da izvrši, te joj u svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova dodjeljuje potrebna ovlaštenja. U svakom konkretnom

Ako u otvorenom postupku od četiri primljene ponude samo su dvije vazeće/prihvatljive, šta da radimo u tom slučaju? Opšta je pretpostavka da je zadovoljena konkurencija ako su dostavljene najmanje tri prihvatljive ponude, ali ugovorni organ nije prinuđen da otkaže postupak – ne postoji automatsko bezuslovno otkazivanje u slučaju da se dostave samo jedna ili dvije

Šta se podrazumijeva pod čvrstim uvezom ponude? U Zakonu o javnim nabavkama BiH nije definisano šta znači čvrsto uvezana ponuda. U tački 5.6. Modela standardne tenderske dokumentacije ( “Službeni glasnik BiH, br. 56/07) predviđeno je da svi listovi ponude moraju biti čvsto uvezani, sa označenim stranicama. Suština čvrstog uvezivanja ponuda je da se osigura da

U slučaju kada je ugovornom organu uložen prigovor u postupku javne nabavke, ko donosi odluku po prigovoru ? U skladu sa članom 6. stav 1. tačka a. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, Komisija za javne nabavke djeluje u ime ugovornog organa, u granicama datog ovlaštenja. Osnovni zadaci Komisije su da izvrši otvaranje ponuda,

Kada u postupku nabavke učestvuje konzorcijum ili grupa ponuđača, da li svaki član konzorcijuma ili grupe ponuđača treba da ispunjava sve kvalifikacione uslove učešća i o tome dostavi posebno dokaze? U slučaju kada ponudu dostavlja konzorcijum ili grupa ponuđača, ugovorni organ, prilikom ocjene kvalifikacionih uslova učešća uzima u obzir njihovu ličnu situaciju iz člana 23.,

Kako postupiti u slučaju kad u otvorenom postugnu stignu dvije ili samo jedna ponuda, da li je obavezno poništiti postupak? U otvorenom postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača, kada ugovorni organ primi manje od tri prihvatljive ponude, cijeni se svaki konkretni slučaj, u zavisnosti od predmeta nabavke. Ne postoji automatizam da se postupak nabavke mora obavezno poništiti.

Da li se za javnu nabavku putem direktnog sporazuma moraju imati tri ponude? Zakon o javnim nabavkama ne zahtijeva da se u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma moraju imati tri ponude. Odredbom člana 47. Zakona propisano je da direktni sporazum podrazumijeva postupke u kojima ugovorni organ prikuplja prijedlog cijene ili ponude od pojedinačnih dobavljača,

Da li se nakon raskida ugovora sa dobavljačem koji traži povećanje cijene ugovor može dodijeliti ponuđaču koji je drugi po redu ponudio najnižu cijenu? Zakonom o javnim nabavkama, u članu 39. stav (2) tač. a) do d) taksativno su propisane mogućnosti u kojima se može izvršiti dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču. Sve ove mogućnosti se odnose

Kada i u kojim slučajevima ugovorni organ može primijeniti izuzeća od primjene odredbi ZJN BiH? Izuzeci su predviđeni u sljedećim slučajevima: 1. Ugovori koji se odnose na državne tajne 2. Ugovori čije izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama bezbjednosti 3. Ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuju posebna procedura međunarodnih,