BANJALUKA – Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog ugovora o radu između poslodavca i direktora javnih preduzeća i izvršnih direktora u tim preduzećima, kojim je regulisano da plata direktora, zajedno sa ostalim primanjima po osnovu radnog odnosa, ne može biti veća od 3.000 KM, uvećana za 0,5 odsto za svaku navršenu godinu radnog staža i pripadajuće poreze i doprinose.

Ugovorom je regulisano i da plata ne smije biti veća od 2.500 KM za izvršne direktore, uvećana za 0,5 odsto za svaku navršenu godinu radnog staža i pripadajuće poreze i doprinose.

Vlada je obavezala predstavnike državnog kapitala i nadzorne odbore u javnim preduzećima da, u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka, ponude na potpis, direktorima i izvršnim direktorima javnih preduzeća predmetne ugovore.

Obavezuju se upravni odbori u javnim ustanovama i vanbudžetskim fondovima da pristupe redefinisanju ugovora o radu sa direktorima, na način da se utvrdi iznos plate direktora, koji ne može biti veći od plata direktora republičkih uprava i republičkih upravnih organizacija.

Plate zamjenika i pomoćnika direktora u javnim ustanovama treba da se usaglase sa platama zamjenika i pomoćnika direktora republičkih uprava i republičkih upravnih organizacija.

Vlada je na današnjoj sjednici zadužila ministre i direktore agencija i direkcija, koje su osnovane za provođenje aktivnosti iz resorne nadležnosti ministarstava, a čije plate nisu regulisane Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, da donesu akte o platama direktora.

Iz Vlade Srpske napominju da te plate ne mogu biti veće od plata direktora republičkih uprava i republičkih upravnih organizacija.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske zaduženo je da u saradnji sa direktorima ustanova u zdravstvu izvrši analizu plata članova menadžmenta tih ustanova i njihove usaglašenosti sa Zakonom o platama zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Srpske, te da eliminiše eventualna odstupanja.

Vlada je zadužila nadležne organe u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama i vanbudžetskim fondovima da utvrde visinu iznosa naknade za rad članova nadzornih i upravnih odbora, koji ne može biti veći od 500 KM.

„Predstavnici `Akcijskog fonda Republike Srpske` i `Fonda za restituciju Srpske` u skupštinama akcionara nemaju pravo na naknadu za svoj rad“, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Iz Vlade poručuju da je za svako angažovanje direktora, zamjenika direktora i pomoćnika direktora javnih ustanova, vanbudžetskih fondova, agencija i direkcija u upravnim i nadzornim odborima neophodno pribaviti prethodnu saglasnost Vlade.

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak u vezi službenih putovanja u inostranstvo direktora republičkih uprava, republičkih upravnih organizacija, javnih ustanova, javnih preduzeća i fondova, prema kojem direktori, za svako službeno putovanje u inostranstvo, treba da traže saglasnost Vlade, kao i da u roku od sedam dana od tog putovanja dostave pisani izvještaj Vladi Srpske.

 

Izvor Agencije