Da li tendersku dokumentaciju priprema predsjednik komisije za nabavku ili cijela komisija? U skladu sa članom 5. stav 1. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama  BiH, ugovorni organ je dužan da utvrdi poslove koje Komisija za javne nabavke treba da izvrši, te joj u svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova dodjeljuje potrebna ovlaštenja. U svakom konkretnom

Pitanje ima direktno veza za ovaj piantje oko ino fakturu: Moj firma radi za firma iz Nejmacke ko radi takoder u BiH (konsultacija itd). Znaci Nejmac fakturise klient u BiH, ja fakturisem Nejmac. Mene potpuno jasno da placam poreza itd ali PDV nije jasno, ni za mene i nije za Nejmac. Dosta radimo medunarodni (van

Ketering u ishrani? Poštovani, interesuje me da li kod isporuke toplog obroka putem keteringa naručilac takve usluge plaća porez, ako ne plaća do kog iznosa je oslobođen plaćanja poreza, te koji su uslovi da bi  takav način ishrane mogli koristi javne ustanove ili budžetski korisnici? Unaprijed zahvalan! Ukoliko poslodavac obezbjeđuje topli obrok radnicima koristeći usluge

Ako u otvorenom postupku od četiri primljene ponude samo su dvije vazeće/prihvatljive, šta da radimo u tom slučaju? Opšta je pretpostavka da je zadovoljena konkurencija ako su dostavljene najmanje tri prihvatljive ponude, ali ugovorni organ nije prinuđen da otkaže postupak – ne postoji automatsko bezuslovno otkazivanje u slučaju da se dostave samo jedna ili dvije

Koji je rok za usklađivanje klasifikacije djelatnosti u sudskom rješenju? rok za usklađivanje  djelatnosti sa Uredbom o klasifikaciji, a shodno Zakonu o klasifikaciji djelatnosti je istekao krajem 2012 godine. Novi Zakon o klasifikaciji djelatnosti jos uvijek nije stupio na snagu, stupa 01.12.2013. godine

Da li postoji obaveza plaćanja poreza na usluge po fakturi ino dobavljača za sponzorstvo na Media Festivalu održanom u Hrvatskoj? Ino dobavljač je po osnovu ugovora izvrsio obavezu i osigurao logo na web stranici Media Festivala, a iste usluge je i fakturisao. Da li prilikom isplate prihoda ino dobavljaču postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku?

Poštovanje. Od rođaka i prijatelja povremeno primam novac kao finansijsku pomoć na devizni račun. Da li sam dužan da platim porez na taj novac, tj. da li se to tretira kao dohodak, pošto su u pitanju uplate od fizičkih lica kao pomoc. Logično mi je da se ne plaća, pošto se ne radi o prihodu

Koji sud je nadležan za prinudno izvršenje presude, ako se izvršenje provodi na nepokretnoj imovini? Za prinudno izvršenje na nekretnini izvršenika, odnosno dužnika, nadležan je sud prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Koji sud je nadležan za sporove između pravnih lica? Za sporove između pravnih lica nadležan je Okružni privredni sud prema sjedištu tuženog.

Za koje vrijeme zastarjevaju potraživanja iz ugovora o prodaji robe između pravnih lica? Rok zastarjelosti je 3 godine.